Mrzí nás to, ale registrace do okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR už byly ukončeny. Důvodem je příprava podkladů a zákonný termín pro odeslání delegačních listin, který je 8. září 2021. Registrace pro příští volby budou spuštěny v průběhu dubna nebo května 2022, průběžné informace můžete sledovat na této stránce.

Pokud tedy máte zájem o místo v okrskové volební komisi, teď už je možné oslovit pouze přímo úřad, co nejdříve se tedy nahlaste svému obecnímu/městskému úřadu. Ten si Vás přidá na seznam možných náhradníků nebo zájemců o doplnění počtu okrskových volebních komisí. Nebudete tedy delegován/a koalicí Piráti a Starostové, ale přímo úřadem. Přesto Vám moc děkujeme, že chcete pomoct se sčítáním volebních hlasů a ohlídat správný průběh voleb.

Jako možný náhradník pravděpodobně nebudete členem okrskové volební komise, kam chodíte běžně volit, proto Vám doporučujeme požádat o voličský průkaz, který je zdarma.

Informace k voličskému průkazu:

  • Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

  • O voličský průkaz můžete zažádat na svém obecním úřadu podle místa trvalého bydliště, a to buď:

  • osobně – dostavte se přímo na úřad s platným dokladem totožnosti nejpozději 6. října 2021 do 16:00

  • písemně – žádost musíte úřadu doručit do 1. října 2021 pomocí vaší datové schránky, nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (poštou apod.).

Voličský průkaz úřad vydá nejdříve 23. září 2021. Předá jej osobně vám nebo tomu, kdo má vaši plnou moc s ověřeným podpisem, nebo vám jej zašle. Voličský průkaz si můžete nechat na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde jste se rozhodl/a hlasovat (a zde si ho "vyzvednout" až v den voleb).

Pozor! Pokud jste řádně požádali o voličský průkaz a rozhodnete se hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musíte voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Občanka/pas nestačí. Jinak nebudete moci hlasovat.

Za registrační tým koalice Piráti a Starostové

Lucie Spáčilová